Cours de Cuisine Italienne

Pizza

Samedi 26 Avril 2014 | 10h - 14h

Pâtes fraiches classiques

Samedi 17 Mai 2014 | 10h - 14h

Pâtes fraiches au four

Samedi 24 mai 2014 | 10h - 14h

Risotto

Samedi 7 Juin 2014 | 10h - 14h

Gnocchi

Samedi 14 Juin 2014 | 10h - 14h

Pâtes et sauces rapides

Samedi 21 Juin 2014 | 10h - 14h

Pic-nic italien

Samedi 24 Juin 2014 | 10h - 14h

Pizza

Samedi 5 Juillet 2014 | 10h - 14h

Antipasti

Samedi 12 juillet 2014 | 10h - 14h

Les grands classiques de mes régions: la Campanie et Naples

Samedi 13 Septembre 2014 | 10h - 14h

Pates fraiches classiques

Samedi 20 Septembre 2014 | 10h - 14h

Pizza

Samedi 27 Septembre 2014 | 10h - 14h

Risotto

Samedi 4 Octobre 2014 | 10h - 14h

Pizza

Samedi 15 novembre 2014 | 10h - 14h

Pates fraiches classiques

Samedi 6 Décembre 2014 | 10h - 14h

Gnocchi

Samedi 10 Janvier 2015 | 10h - 14h

Pâtes fraiches au four

Samedi 7 Février 2015 | 10h - 14h

Pizza

Samedi 7 Mars 2015 | 10h - 14h

Pâtes et sauces rapides

Samedi 11 Avril 2015 | 10h - 14h