Cours de Cuisine Italienne

Risotto

Samedi 4 Octobre 2014 | 10h - 14h

Pizza

Samedi 15 novembre 2014 | 10h - 14h

Pates fraiches classiques

Samedi 6 Décembre 2014 | 10h - 14h

Gnocchi

Samedi 10 Janvier 2015 | 10h - 14h

Pâtes fraiches au four

Samedi 7 Février 2015 | 10h - 14h

Pizza

Samedi 7 Mars 2015 | 10h - 14h

Pâtes et sauces rapides

Samedi 11 Avril 2015 | 10h - 14h